Algemene voorwaarden

 

Art. 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten, en/of werkzaamheden van Dansen in Friesland, hierna te noemen de dansschool, en de afnemer van de dansles, hierna te noemen leerling.
1.2 Leerlingen en bezoekers van de dansschool, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de dansschool dan wel de daartoe door deze aangewezen personen.
1.3 De dansschool is bevoegd personen die zich niet aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen houden dan wel anderzijds wangedrag (vernieling, diefstal, drugs en alcohol misbruik) vertonen, uit de dansschool te (laten) verwijderen. De dansschool is bevoegd om personen die wegens wangedrag uit de dansschool verwijderd zijn, de toegang tot de dansschool te blijven weigeren, ook indien dit gaat om leerlingen die bezig zijn met een dansles. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld.
1.4 De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren en uit te sluiten van deelname aan een dansles, activiteit van de dansschool of een wedstrijd onder de naam van de dansschool.
1.5 Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool. Het gebruik van onder meer de kleedkamer is geheel op eigen risico.
1.6 Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen en in bruikleen gestelde zaken (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen ten alle tijden verhaald worden.
1.7 De dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
1.8 De dansschool is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens, voor of na de lessen, uitvoeringen, demonstraties etc.
1.9 Er kan geen beroep gedaan worden op afspraken/uitspraken uit voorgaande jaren gemaakt door (de directie van) de dansschool tenzij schriftelijk vastgelegd.

Art. 2 Inschrijven/uitschrijven
2.1 Het dansseizoen bestaat uit 2 periodes cq. 10 lesmaanden en loopt van september t/m juni. Het dansseizoen bevat minimaal 32 danslessen (inclusief 2 gratis proeflessen) tenzij anders vermeld.
2.2 Een nieuw lid heeft recht op 2 gratis proeflessen, wanneer er geen defintieve inschrijving volgt wordt er geen factuur gestuurd voor deze lessen.
2.3 U schrijft zich voor ieder seizoen opnieuw in. Instroom is ten alle tijden mogelijk indien er plek is. Vóór het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort dansles, kledingvoorschriften, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het danslesgeld en de betalingstermijn(en).
2.4 Inschrijving geschiedt als volgt:
- wanneer u nieuw bent, schrijft u zich in voor proeflessen, dit kan via de website of telefonisch
- er worden 2 gratis proeflessen ingepland
- na de proeflessen geeft u aan of u zich definitief wilt inschrijven
- u schrijft zich definitief in door volledige invulling en ondertekening van het inschrijfformulier en de algemene voorwaarden op http://dif-inschrijven.simpsite.nl/inschrijfformulier.
2.5 Voor minderjarige leerlingen dient het inschrijfformulier te worden ingevuld en ondertekend door een ouder of voogd.
2.6 De dansschool dient zo spoedig mogelijk op de hoogte te worden gesteld van een adreswijziging.
2.7 Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld verschuldigd.
2.8 Een verzoek om uitschrijving moet schriftelijk worden ingediend bij de administratie. Dit kan als volgt:
- tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk voor reguliere lessen. U dient op te zeggen vóór 1 januari.
- indien u wilt uitschrijven voor de 2e periode van het dansseizoen (februari tot en met juni) dient u op te zeggen vóór 1 januari einde 1e periode.
Bij te laat opzeggen of tussentijds opzeggen heeft u geen recht op restitutie of kwijtschelding van het lesgeld en blijft u betalingsplichtig
2.9 U schrijft zich in voor een gehele periode. Verzuimde lessen worden nooit gerestitueerd. Op eigen initiatief en in overleg met de docent kunnen de lessen worden ingehaald. In uitzonderlijke gevallen kunnen verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald, dit in besluit van de dansschool.
2.10 Ontheffing van betaling/restitutie van lesgeld, bijvoorbeeld op grond van onderbreking van de lessen gedurende het cursusjaar, is niet mogelijk, behoudens in zeer bijzondere aantoonbare gevallen (langdurige ziekte of verhuizing). Hiertoe kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de directie. Bij inwilliging van het verzoek wordt € 25,00 in rekening gebracht.
2.11 De samenstelling van de groepen wordt door de dansschool naar eigen inzicht ingedeeld, onder andere afhankelijk van leeftijd, vorderingen en speciale omstandigheden/wensen. De samenstelling kan tussentijds wisselen als de docent daartoe aanleiding ziet. Dit altijd in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) van de desbetreffende leerlingen.

Art. 3 Dansles
3.1 De dansschool is bevoegd, ook gedurende een dansseizoen wijzigingen in de lestijden/lesdagen/docenten door te voeren.
3.2 Lessen worden in principe gegeven op de locatie zoals vermeld op onze website. Door overmacht en in uitzonderlijke situaties kan de les doorgang vinden op een andere locatie. Wij streven altijd naar een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van de oorspronkelijke locatie.
3.3 Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De leerling wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch of per mail op de hoogte gebracht.
3.4 De dansschool mag de dansles annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig leerlingen, langdurig ziekte van de docent etc. In geval van annulering door de dansschool heeft de leerling recht op terugbetaling van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
3.5 Bij langdurige ziekte van de leerling (mits gemeld bij de dansschool) kan in overleg met de de dansschool worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geldt niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.
3.6 Concurrentie: tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle danslessen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de lid. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een lid dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de dansles op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden.

Art. 4 Betalingen
4.1 Aan het begin van het cursusjaar (of wanneer de cursus wordt gestart) ontvangt iedere leerling (c.q. de ouder(s)/verzorger(s) een factuur. U kunt kiezen tussen betaling ineens of betaling in termijnen zoals in de bijlage Tarieven wordt vermeld en dienen niet gewijzigd te worden.
4.2 Wanneer de factuur zonder onze toestemming wordt betaald op andere wijze, zowel te veel als te weinig, dan op de factuur staat aangegeven, worden extra administratiekosten a € 15,- in rekening gebracht.
4.3 Indien u in meerdere termijnen wilt betalen, kan in overleg met de dansschool een aparte betalingsregeling worden getroffen. Bij betaling in meerdere termijnen worden, afhankelijk van het aantal termijnen, een toeslag in rekening gebracht.
4.4 Alle betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen te zijn op de vooraf aangegeven termijn. Voor iedere week dat de betaling later wordt ontvangen geld een boete van € 10,-.
4.5 Bij verzuim van uw betaling kan de dansschool toegang tot de dansschool ontzeggen. Bij een niet tijdige betaling volgens gemaakte betalingsregeling is het volledige bedrag direct opeisbaar.
4.6 Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening zijn van de leerling c.q. ouder(s)/verzorgers(s).

Art. 6 Huisregels
6.1 Op alle danslocaties gelden de huisregels van die locatie en gelden onderstaande bepalingen slechts indien die lokale huisregels niet anders bepalen.
6.2 Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn, ook niet om naar de kleedkamer te lopen. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
6.3 Tijdens de lessen is uniforme danskleding verplicht. Deze dient via de dansschool besteld te worden en zit niet bij het lesgeld inbegrepen. Danskleding dient contant betaalt te worden.
6.4 Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, tape, etc.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
6.5 Het is mogelijk dat er bij (cursus)activiteiten van de dansschool foto’s of video’s gemaakt worden van u of uw kind. Deze kunnen worden gebruikt voor informatieve en publicitaire doeleinden. Wij gaan er van uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u voorafgaand aan het cursusjaar schriftelijk bezwaar aangetekend heeft, onder vermelding van de cursus/les waaraan u of uw kind deelneemt.

Art. 7 Klachten
7.1 Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
7.2 De dansschool maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.